Bureau Lente opnieuw CRKBO geregistreerd

En dan opeens besta je vier jaar en dan denk je: ‘daar was toch iets mee?’

Inderdaad! Vier jaar geleden behaalden we als kersvers gestart bedrijf onze eerste CRKBO-registratie, waardoor we onze trainingen vrij van BTW konden aanbieden.
Fijn voor onze klanten!

Hoe zat het ook alweer?

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling).

Na vier jaar verloopt deze registratie echter en moet je als instelling opnieuw een audit doorlopen om opnieuw vier jaar als CRKBO erkende instelling aan de slag te mogen.

Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Belangrijk is ook dat kritische procedures zoals het klachtenreglement en de algemene voorwaarden goed in orde zijn.

Bureau Lente heeft op 22 november deze audit opnieuw glansrijk doorlopen zodat we u ook de komende vier jaar onze trainingen weer vrijgesteld van btw kunnen aanbieden!

Bureau Lente organiseert Leertrack op congres Toetsen & Examineren MBO

Net als vorig jaar zijn we vanuit Bureau Lente weer actief op het congres Toetsen & Examineren in het MBO (13 en 14 december in de Jaarbeurs, Utrecht).

Op beide dagen worden er op dit evenement specifieke leertracks georganiseerd. Een leertrack bestaat uit een ronde van 60 minuten en een ronde van 90 minuten. In een groep van maximaal 30 mensen diepen de deelnemers dan een thema uit en gaan ze aan de slag met de vertaling ervan naar hun eigen onderwijspraktijk.

Dit jaar verzorgen Jeanne Hup en Gijs Noordergraaf van Bueau Lente op 13 december een – inmiddels al volgeboekte – Leertrack over Verantwoord Diplomeren.

Het is immers een fantastisch moment als je je studenten een diploma kunt uitreiken. Maar daar is niet alleen veel aan vooraf gegaan voor studenten en het onderwijs, maar ook voor de examencommissie!

Voor examencommissies ligt er een duidelijk taak als het gaat om het borgen van de examinering en de diplomering. Tijdens deze leertrack gaan de deelnemers vooral aan de slag met het herijken of invullen van deze taken als examencommissie. Zodat je met je examencommissie goed het diplomabesluit kunt verantwoorden, onafhankelijk van de manier van afsluiting die opleidingen hebben gekozen. 

Tijdens de eerste sessie van deze leertrack krijgen deelnemers inzicht in de borgingstaken en delen ze kennis en ervaring met elkaar. 

In de tweede sessie bouwen we voort op de eerste sessie en gaan we dieper in op het verantwoorden van de diplomering aan de hand van (eigen ingebrachte) dilemma’s en casussen.

We hebben er zin in! Graag zien we jullie op 13 december in Utrecht!

BKE-Direct integreert training en certificering

In de visie van Bureau Lente kan training en certificering alleen maar tot een duurzaam resultaat leiden als de deelnemers ook daadwerkelijk aan de slag gaan met het vergroten van hun vaardigheid. Om te voldoen aan de kwaliteitseisen ten aanzien van de toetsbekwaamheid BKE moeten de deelnemers in staat zijn om de toetscyclus te doorlopen en deze te interpreteren als een continu proces (PDCA).

Om de verworven toetsbekwaamheid duurzamer te kunnen borgen, zowel bij de individuele deelnemers als ook bij de opleidingen, heeft Bureau Lente nu een zeer efficiënte versie van de BKE-training ontwikkeld: BKE-Direct.

Bij BKE-Direct werken we in leerteams. Hierbij werken de docenten aan hun eigen toetsen en worden al gedurende deze werkzaamheden beoordeeld en gecertificeerd. Zo worden de docenten aantoonbaar BKE-toetsbekwaam op de BKE-kwaliteitseisen terwijl ze tegelijkertijd een toets ontwikkelen die inzetbaar is in hun eigen professionele praktijk.

Bij BKE-Direct werken de deelnemers in elke bijeenkomst aan hun eigen toets; een toets die ze daadwerkelijk gaan inzetten.

Training en certificering geïntegreerd

Ne een gezamenlijke kick-off werken de deelnemers gedurende 4 dagen ieder aan hun eigen toets, in zogenaamde leerteams. Een leerteam bestaat uit door de docenten zelf geformeerde groepjes collega’s. Er wordt dus niet individueel, maar sámen gewerkt aan toetskwaliteit, hetgeen de toetsprofessionaliteit binnen een organisatie verhoogt.

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten/dagen waarin de deelnemers werken aan hun toets en de toetscyclus doorlopen. Tijdens deze vier dagen begeleidt de trainer van Bureau Lente de leerteams, beantwoordt vragen, voert discussie, traint plenair onderdelen van de toetscyclus en bewaakt de voortgang van de leerteams/deelnemers.

Daarnaast beoordeelt de trainer de deelnemers op de kwaliteitseisen BKE.

Tijdens de bijeenkomsten is de trainer dus niet alleen aan het trainen, maar ook aan het beoordelen.

Om de opgedane kennis uit de training nog steviger te verduurzamen, wordt BKE-Direct afgesloten met een kennisdeling waarin de docenten thema’s rondom de toetscyclus en hun eigen toets met elkaar en met andere belanghebbenden delen. Deze kennisdeling beslaat een halve dag.

Certificering BKE

Voor de certificering worden deelnemers tijdens de bijeenkomsten en de kennisdeling gemonitord en beoordeeld door de trainer van Bureau Lente.

Door het maakproces nauwgezet te volgen tijdens de bijeenkomsten en de gemaakte toetsproducten met de deelnemers te bekijken en te bespreken, wordt het voor de trainer duidelijk of de deelnemer de fases van de toetscyclus beheerst en daarmee BKE-gecertificeerd kan worden. Het trainen en certificeren van de docenten gebeurt hiermee geïntegreerd en zorgt voor een minder grote belasting voor docenten dan bijvoorbeeld (individuele) portfoliotrajecten.

Hierbij hanteren we wel de uitdrukkelijke voorwaarde dat de docent actief deelneemt aan alle onderdelen: de kick-off, de trainingsbijeenkomsten en de kennisdeling en daarnaast ook een complete en inzetbare toets heeft ontwikkeld.

Inmiddels hebben diverse groepen de training BKE-Direct succesvol doorlopen. Zowel het intensieve proces als de direct bruikbare resultaten werden door de deelnemers zowel als door de deelnemende organisaties hoog gewaardeerd.

Klik hier voor meer informatie, of mail ons op: info<at>bureau-lente.nl

Het nieuwe paradigma: feedback is een proces

Bij de ontwikkeling van onze nieuwe training Effectieve Feedback hebben we onder meer gebruikgemaakt van het standaardwerk van Winstone en Carless: ‘Designing Effective Feedback Processes in Higher Education: A Learning-Focused Approach’ (2019).
In hun boek spreken Winstone & Carless van een oud en een nieuw feedbackparadigma.

Het oude feedbackparadigma is overdrachtsgericht (transmissie) en gaat vooral over het door de docent aanleveren van informatie aan de student. De docent voorziet de student van feedback (vaak schriftelijk) en de student verwerkt deze informatie met als doel het product met een voldoende af te ronden. Er wordt hierbij niet teruggegrepen op eerdere feedback en de student doet gewoon wat er op dat moment concreet van hem gevraagd wordt (reactief). Alle aandacht gaat uit naar de feedbackboodschap en niet naar wat er vervolgens met deze informatie gebeurt.

Het nieuwe paradigma is juist gericht op het leerproces (transformatie). Hierbij staan interactie met de student, zijn begripsvorming en het vervolgens toepassen van de feedback centraal. Hierbij is de docent ontwerper van het feedbackproces. Ook faciliteert de docent productieve feedbackinteracties als peerfeedback en zelfassessment.

Oude en nieuwe feedbackparadigma. Winstone, & Carless (2020)

Duurzame feedback
Deze wijze van feedback wordt ook wel ‘duurzame feedback’ genoemd, omdat het feedbackproces de student in staat stelt verder te kijken dan de huidige taak. Duurzame feedback stimuleert de student om de eigen ontwikkeling in de hand te nemen door actief op zoek te gaan naar feedback bij docenten, experts en peers.

Feedback vindt plaats in dialoog
Bij de verschuiving van het oude, overdrachtsgerichte paradigma naar de nieuwe op het leerproces gericht benadering, staat dialoog centraal. Met dialoog wordt niet enkel een gesprek tussen twee mensen bedoeld, maar een interactieve uitwisseling tussen twee of meer personen over de kwaliteit van het werk van de student.

Kerncompetentie: feedbackgeletterdheid
Werken volgens het nieuwe feedbackparadigma, vraagt van studenten dat zij hun ‘feedbackgeletterdheid’ ontwikkelen. Dat wil zeggen dat ze de waarde van feedback en het belang van hun eigen actieve rol in het feedbackproces inzien, dat ze de kwaliteit van het werk van zichzelf en dat van anderen kunnen inschatten en dat ze hun emotionele betrokkenheid bij het feedbackproces op een productieve manier kunnen inzetten.

Studenten kunnen zulke feedbackgeletterdheid pas ontwikkelen als ook hun docenten feedbackgeletterd zijn. Voor docenten betekent dit dat zij niet alleen de werking en technieken ten aanzien van feedbackprocessen kennen en beheersen, maar ook dat zij bereid zijn zich te laten inspireren en te experimenteren met het ontwerp en inpassen van feedbackprocessen in hun onderwijs het curriculum. Daarnaast moeten zij ook open staan om dit met collega’s te delen en van elkaar te leren.

Wat is het probleem waar docenten nu vaak tegenaan lopen?

  • Feedback geven kost de docenten (te) veel tijd door grote aantallen studenten en/of andere werkdruk.
  • De gegeven feedback wordt door studenten onvoldoende gebruikt.
  • Expertise en of inzichten ontbreken.

Naar een breed gedragen feedbackcultuur

Als we naar een feedbackcultuur willen dan moeten we feedback een plaats geven in het curriculumontwerp en de direct betrokkenen (docenten en studenten) feedbackgeletterd maken.

Dimensies van een feedbackcultuur

  • Ontwikkelen van feedbackgeletterdheid bij docenten
  • Ontwikkelen feedbackgeletterdheid bij studenten
  • Ontwikkelen van studentbetrokkenheid bij feedbackprocessen
  • Feedbackprocessen meenemen bij het ontwerpen van toetsing/assessments
  • Inzetten van effectieve peer-feedback en peer-monitoring processen.
  • De relationele dimensie van feedback bespreekbaar maken

Certificering Feedback Master

Voor ervaren en beginnende docenten die echt resultaat willen behalen met het geven van feedback heeft Bureau Lente nu de training Effectief Feedback ontwikkeld, indien gewenst afgesloten met een certificering tot Feedback Master.

In deze training herkaderen we feedback. Van feedback als product naar feedback als proces, waarbij studenten actief betrokken zijn bij het zoeken, verwerken en gebruiken van feedback.

Studenten leren niet door ze enkel feedback te geven, zelfs niet als je het herhaaldelijk op de meest vriendelijk mogelijke manier meedeelt. Het geven én ontvangen van feedback is meer dan een product in de vorm van ingevulde formulieren. Feedback is een proces.

Tijdens de training onderzoeken we hoe het geven en verwerken  van feedback het beste gefaciliteerd kunnen worden. Deze training biedt praktische handvatten over het geven van effectieve feedback en hoe de grootste impact op het leren van studenten kan worden bereikt.

Aandachtspunten hierbij zijn onder meer: het ontwikkelen van feedbackgeletterdheid van docenten en studenten, stimuleren van betrokkenheid van studenten bij het eigen leerproces, de dialoog in het feedbackproces, het implementeren van ‘peer feedback’ en het inrichten van het feedbackproces voor meerdere studenten/groepen.

Prettige vakantie!

Bureau Lente is bijna op vakantie; Monique is al weg en Inge, Gijs en Jeanne trekken op 15 juli de deur achter zich dicht! 

Om dit te vieren – en om de muren in ons nieuwe kantoor in Culemborg te voorzien van wat kleurige ‘spetterijen’ – hebben we afgelopen week onze overall aangetrokken om even ongenegeerd alles ‘van ons af te smijten’.En het resultaat? Tja, je moet er van houden (maar het luchtte wel lekker op).

Bureau Lente wenst iedereen een zorgeloze zomer en vanaf 21 augustus staan we weer helemaal voor jullie klaar!

Vonk, vlam, vuur!

Op 7 en 8 juni waren wij vanuit Bureau Lente weer aanwezig op het congres ‘Toetsen en Examineren in het HO’. Naast de workshops die we daar verzorgden, hebben we natuurlijk ook sessies van andere sprekers bezocht. Een oud-collega vroeg mij op een van deze congresdagen ‘leer je nou zelf ook nog wel wat van die workshops?’. Natuurlijk leer ik daar ook van! Leren is voor mij veel breder dan alleen ophalen van nieuwe kennis. Als het alleen zou gaan om het leren van geheel nieuwe dingen, dan zijn zulke congressen wellicht niet het meest efficiënt, omdat we als trainers op dit specifieke gebied zelf al behoorlijk wat expertise hebben. Maar het bezoeken van dit soort congressen wakkert bij mij wel het een en ander aan. In mijn hoofd volgt dat een bepaald patroon; ik noem dat het VVV-principe:  vonkje, vlammetje, vuurtje. Een vonk kan al ontstaan door iets heel kleins, iets wat een van de sprekers zegt of wat ik terugzie in de manier waarop de spreker presenteert. Dat vonkje wakkert dan iets in mij aan en dat iets gaat eigenlijk altijd over hoe ik mijn trainingen nog verder kan optimaliseren. Of er ontstaat vanuit het vonkje een vlammetje met de wens iets heel nieuws te ontwikkelen. En van bestaande dingen beter maken en nieuwe dingen bedenken word ik vervolgens heel erg blij en dat wakkert het vuur van zelf willen leren én anderen zo goed mogelijk iets willen bijbrengen, weer flink op.

Hoe pakte dit dan concreet uit op dit congres? Een paar voorbeelden!

Het Verbeter-Vonkje

Kristel van Hoyweghe sprak in haar plenaire lezing over de twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek. Deze bouwstenen (en het bijbehorende boek) zijn mij niet onbekend want we gebruiken ze in enkele van onze trainingen. Een van de plaatjes in haar PowerPoint zorgde bij mij voor een vonkje.  In een aantal BDB-trajecten die wij verzorgen is de inhoud van de training door ons ontwikkeld, maar gebruiken we de beoordelingssystematiek van de betreffende hogeschool. Vooral dat laatste is iets wat wel eens kan wringen, omdat sommige beoordelingssystematieken het effect hebben van afvinken en het papiertje halen. En dat is nou net niet waar wij van Bureau Lente voor staan. We ontwikkelen daarom ook onze eigen beoordelingssystematieken die het leren meer bevorderen. Door in te zoemen op het woord ‘bouwsteen’ kwam ik op het idee om voor komende BDB-trajecten iets fysieks te maken waarop je als deelnemer letterlijk bouwstenen kunt terugzien, bijvoorbeeld lego-steentjes. Als je dan een van de bouwstenen van de BDB hebt aangetoond, dan plaatsen we een blokje en al die blokjes samen vormen het BDB-huisje. Zo zie je als deelnemer je BDB-vaardigheden letterlijk steeds verder groeien, en als het dak erop staat, dan heb je de BDB met goed gevolg afgerond. En als we dan de beoordeling veel meer visueel gaan maken, kunnen er misschien ook nog wel onderdelen uit de training zelf beeldender gemaakt worden. Dus opeens zit ik dan tijdens de lezing te bedenken, hoe we onze training nog verder kunnen Verbeteren zodat deelnemers blij worden van het traject en het papiertje vervolgens een hele mooie bijzaak is. Dit Verbeter Vonkje heeft een vlammetje bij me aangewakkerd dat ook na het congres nog verder doorknettert.

Het Vernieuwen-Vonkje

Mieke Koelslag-Kreunen sprak tijdens haar openingslezing over werkplezier. Als een van de elementen van werkplezier noemde zij samen leren, ofwel teamleren. Na afloop van de eerste congresdag sprak ik hier met mijn collega over. Hoe delen we bijvoorbeeld de kennis die we opdoen tijdens dit soort congressen met elkaar binnen Bureau Lente? En hoe deel je kennis waar de ene trainer meer in is gespecialiseerd dan de andere trainer? Op eerdere werkplekken bespraken we ook al hoe belangrijk het is onderling kennis uit te wisselen, maar echt goed van de grond komen zulke initiatieven vaak niet. Hoewel de spreker niet direct voorbeelden noemde hóe je deze kennis dan met elkaar kan delen, zorgde haar lezing wel voor een serieuze vonk in mijn hoofd. Ik denk dat het heel goed mogelijk is kennis en professionaliteit met elkaar te delen op een inspirerende manier. Dus geen ellenlange sessies waarin de ene trainer al zijn kennis lekker zendt en de rest dan dit zo goed mogelijk probeert te onthouden. Dat kan natuurlijk beter. Hoe dan precies, daar heb ik wel wat ideeën over, maar die moeten nog wat verder worden uitgewerkt. De openingslezing opende daarvoor net de juiste laatjes in mijn brein om een goed kennisdelingsprogramma voor onze eigen organisatie op te zetten. Begrippen als team based learning, lesson study, netwerkleren en het boek Socrates op Sneakers zijn volgens mij een mooi beginpunten om dit eens uit te werken. Zo’n kennisdeelprogramma is voor mij nieuw, nooit eerder gedaan, dus ik denk dat ik het kan 😊

Het Verbinden-Vonkje

Een van de dingen die je op een congres natuurlijk ook een beetje hoort te doen is netwerken. Netwerken om het netwerken, is niet per se mijn sterkte, maar ik vind het wel heel leuk om met collega’s ideeën uit te wisselen en te leren van elkaar, ook buiten de sessies om. Manon Joosten zorgde voor het Verbinden-Vonkje tijdens haar workshop ‘Anders afronden in het HBO’. Dit was een vonkje dat juist de vlammetjes aanwakkerde van een paar bij mij sluimerende ongenoegens. Een groot thema tijdens dit congres was het inrichten van effectieve feedbackprocessen. Ik studeer ook zelf weer en ben bezig met de master onderwijswetenschappen. Tijdens die studie heb ik pas weer eens ‘mogen’ ervaren dat goede feedback niet vanzelfsprekend is.

Manon noemde in haar workshop Ontwerp Gericht Onderzoek (OGO), wat toevallig een onderdeel is van het artikel dat ik schreef voor mijn laatste module. Het idee was om een stukje curriculum te ontwerpen met één van de volgende ontwerpvarianten: het 4CID-model, OGO of Design Thinking. Nu ben ik een beetje eigenwijs van aard en heb, in overleg met de docent, in mijn artikel proberen aan te tonen dat je OGO helemaal kan implementeren in het 4CID-model (andersom kan dat overigens niet, denk ik). Hoewel ik veel aandacht heb besteed aan de onderbouwing, bleef dit in de feedback die ik heb ontvangen helaas onbesproken. Ik studeer omdat ik graag wil leren en het leren is voor mij in dit geval en op deze manier niet voldoende geweest; ik wil over zulke zaken kunnen sparren. Omdat ik Manon over OGO hoorde spreken én omdat ze inspirerend kan vertellen over Anders Afronden, heb ik haar na haar workshop aangesproken en mijn idee over de combi OGO en het 4CID-model voorgelegd. Daarop kreeg ik de feedback die ik zocht! Daarnaast gaf ze mij ook een heel goede tip: als je eens over een onderwerp met collega’s van binnen en buiten je eigen organisatie wilt sparren, dan kan het geen kwaad om het stuk eens op LinkedIn te plaatsen of op het eigen blog. Wat een goed idee! Dat ga ik dus ook doen, te beginnen, hier en nu 😊.

De tip, het enthousiasme en de kennis die Manon deelde wakkerden bij mij het Verbinden-Vonkje aan – samen sparren leidt tot mooiere en betere ideeën dan in je eentje iets bewijzen waar je zelf eigenlijk al van overtuigd bent.

De vonkjes en bijbehorende aangewakkerde vlammetjes Verbeteren, Vernieuwen en Verbinden hebben de afgelopen twee congresdagen in mij het vuurtje van leren weer flink aangewakkerd.
Wat is leren leuk! Zelf iets leren, anderen iets leren, maar vooral samen leren.

OGO implementeren in 4CID?

Maar, los van de vonkjes en het congres: heb ik nu ook jou wellicht getriggerd? En wil je eens met mij meedenken over de mogelijkheid om 4CID en OGO samen te voegen? Laat het me even weten, dan stuur ik je m’n artikel!

Inge Rinkje de Jager (idejager<at>bureau-lente.nl)